Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Elektroklima s.r.o. v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 z 27. apríla 2016

Ďakujeme, že ste navštívili túto webovú stránku.

Spoločnosť Elektroklima s.r.o. rešpektuje vaše právo na súkromie vo svete internetu pri používaní našej webovej stránky a pri elektronickej komunikácii s nami. Zaviedli sme všetky potrebné opatrenia potrebné na bezpečné uchovanie všetkých vašich osobných údajov, ktoré nám sprostredkujete.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú procesy spracovania realizované spoločnosťou Elektroklima s.r.o., Košická 20, 080 01 Prešov, IČO: 36473731, pri využívaní siete Internet a inej alternatívnej elektronickej komunikácie na priamy marketing. Spoločnosť Elektroklima s.r.o. je zodpovedná za spracovanie vašich osobných údajov v súlade s právnymi predpismi platnými pre Slovenskú republiku. Výrazy „my“, „nami“, „naše“ a „ELEKTROKLIMA“ použité na tejto stránke sa vzťahujú na spoločnosť Elektroklima s.r.o.. „Vy“ sa vzťahuje na osobu pristupujúcu a/alebo používajúcu našu webovú stránku.

Elektroklima s.r.o. zhromažďujeme len tie osobné údaje, ktoré nám vy chcete poskytnúť, alebo ktoré sú potrebné na poskytnutie (a zlepšenie) našich služieb vám. My ako prevádzkovateľ zhromažďujeme len tie údaje ktoré sú nevyhnutne pre potreby internetového obchodu, priameho marketingu a pre členstvo v spotrebiteľskom zľavovom programe. Uchovávané osobné údaje sú:

Meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo. 

Môžete nám poskytnúť vašu e-mailovú adresu, meno, telefónne číslo atď., aby sme vám mohli poskytnúť informácie o našich službách, zaradiť vás do našich súťaží alebo prieskumov, alebo vás informovať o akciách a podujatiach v spoločnosti Elektroklima s.r.o., ktoré vás zaujímajú. Chceme Vás ubezpečiť, že Elektroklima s.r.o. prijíma všetky potrebné opatrenia na zachovanie ochrany a bezpečnosti údajov, ktoré nám poskytujete, medzi ktoré patria najmä:

 1. Prijíma všetky potrebné opatrenia na uchovanie tajnosti a bezpečnosti vašich osobných údajov.
 2. Prístup k vašim osobným údajom majú len oprávnené osoby našej spoločnosti, ktoré sú ďalej poskytované len v intenciách zákona.
 3. Všetci oprávnený zamestnanci našej spoločnosti, ktorý má prístup k vašim osobným údajom, musía dodržiavať Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Elektroklima s.r.o.
 4. Na zaručenie ochrany vašich osobných údajov našou spoločnosť udržiavame bezpečné IT prostredie a máme prijaté potrebné opatrenia na zamedzeniu úniku osobných údajov, ktoré získava a spracováva.
 5. Vaše osobné údaje sa spracovávajú len na účely, na ktoré ste ich poskytli spoločnosti. Tieto budú použité na poskytnutie, podporu a získanie spätnej väzby týkajúcej sa úrovne našich služieb a na zabránenie porušenia zabezpečenia, zákonov alebo našich zmluvných podmienok.
 6. Naša spoločnosť nebude nikdy zdieľať vaše osobné informácie so žiadnou spoločnosťou tretích strán, ktorá ich plánuje použiť na priame marketingové účely, pokiaľ nám na to nedáte výslovný súhlas.
 7. Spoločnosť Elektroklima s.r.o. môže taktiež zdieľať vaše osobné údaje s tretími stranami, ale len za prísne obmedzených okolností:
  • Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť tretím stranám (ako napríklad poskytovateľom s rovnakým predmetom činnosti, aké má prevádzkovateľ a správcovi internetových služieb), ktoré pomáhajú spravovať túto webovú stránku na základe poučenia.
  • Vaše údaje sú poskytované tretím stranám len nevyhnutnej miere, ktorá je potrebná pre chod internetového obchodu, t.j. Poskytovateľ webhostingových služieb, Prepravné spoločnosti Slovenská pošta, Remax kuriér servis, s.r.o. a DHL PARCEL Slovensko. Všetci sprostredkovatelia sú zaviazaní neumožniť použitie osobných údajov na iný účel.
  • Vaše osobné údaje môžeme taktiež poskytnúť štátnym orgánom a súdnym orgánom, ak: si to vyžaduje príslušný zákon; alebo je v našej dobrej viere, že takýto krok je potrebný na dodržanie zákonných postupov; v prípade odozvy na právne nároky alebo súdne procesy; alebo na ochranu práv spoločnosti Elektroklima s.r.o. alebo ich zákazníkov a verejnosti.
  • Naša spoločnosť nebude používať vaše osobné informácie (vrátane vašej e-mailovej adresy) na priamu alebo nepriamu komunikáciu, pokiaľ nám na to nedáte súhlas.
 8. Naša spoločnosť ukladá a uchováva osobné údaje, ktoré nám poskytnete prostredníctvom webovej lokality, vo svojich databázach, tak dlho, ako je primerane potrebné s ohľadom na naše potreby poskytnúť vám odpovede na vaše dotazy alebo na vyriešenie problémov, poskytnutie zlepšených a nových služieb a na dodržiavanie príslušných zákonných predpisov. To znamená, že vaše osobné údaje uchováme primeranú dobu po tom, ako prestanete používať služby našej spoločnosti alebo používať túto webovú lokalitu. Po uplynutí tejto doby budú vaše osobné údaje vymazané zo všetkých systémov spoločnosti Elektroklima s.r.o.
 9. Máme právo kedykoľvek vymazať vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli.
 10. Zásady ochrany osobných údajov vám poskytujú všetky potrebné informácie (jednoducho dostupné), aby ste sa mohli rozhodnúť, či chcete používať túto webovú stránku a poskytnúť vaše osobné údaje spoločnosti Elektroklima s.r.o.
 11. Preto pri prezeraní tejto webovej stránky a pri elektronickej komunikácii s nami potvrdzujete a súhlasíte so spracovaním vašich nepriamych osobných údajov (súbory cookie, informácie o pripojení a systémové informácie) spôsobom uvedeným v Zásadách ochrany osobných údajov.
 12. Ak by sme mali nejaké otázky týkajúce sa Zásad ochrany osobných údajov, kontaktujte našu spoločnosť na adrese uvedenej v odseku č. 13 a radi vám pomôžeme s prípadnými otázkami.
 13. Adresa pre Vaše otázky alebo pripomienky: Elektroklima s.r.o., Košická 20, 080 01 Prešov, email: info@elektroklima.com
 14. Celý rozsah smernice, ktorou sa riadia tieto zásady pre spracovanie a ochranu osobných údajov, nájdete na tomto odkaze: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/nariadenie_2016_679_text_sk.pdf